Chi tiết

Thông báo Danh sách các chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ( Quyết định số 219/QĐ-ĐHKTYTHD, ngày 19/4/2021)