THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 1 Năm học 2018-2019
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy1Khoa YCòn 1 ngày 22 giờ 58 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
2Khoa YCòn 1 ngày 22 giờ 59 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
3Khoa YCòn 1 ngày 23 giờ 0 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
4Khoa YCòn 1 ngày 23 giờ 0 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
5Khoa YCòn 1 ngày 23 giờ 1 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
6Khoa YCòn 1 ngày 23 giờ 2 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
8 Xét nghiệmCòn 1 ngày 22 giờ 50 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 22 giờ 52 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 22 giờ 49 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 22 giờ 51 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
9 Xét nghiệmCòn 1 ngày 22 giờ 23 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 22 giờ 28 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 22 giờ 22 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 22 giờ 26 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
10 Xét nghiệmCòn 1 ngày 21 giờ 40 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 22 giờ 21 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 21 giờ 38 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 21 giờ 41 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
11 Xét nghiệmCòn 1 ngày 22 giờ 57 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 22 giờ 57 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 22 giờ 53 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 22 giờ 54 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
15 Xét nghiệmCòn 1 ngày 23 giờ 7 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Cao đẳng chính quy Xét nghiệmCòn 1 ngày 23 giờ 7 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 23 giờ 11 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 23 giờ 4 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 23 giờ 9 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
16 Xét nghiệmCòn 1 ngày 23 giờ 5 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 23 giờ 10 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 23 giờ 3 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 23 giờ 8 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1!