THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy1Khoa YCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
2Khoa YCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
3Khoa YCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
4Khoa YCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
5Khoa YCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
7 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
8 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
9 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
10 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Cao đẳng chính quy14 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
15 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
16 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Điều dưỡngCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Liên thông Đại học 6 Xét nghiệmCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1! 
Chẩn đoán hình ảnhCòn 1 ngày 4 giờ 55 phút mới đến thời gian đăng ký đợt 1!