THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 1 Năm học 2017-2018
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đại học chính quy1Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
2Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
3Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
4Khoa YĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
5Khoa YTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
7 Xét nghiệm Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Chẩn đoán hình ảnh Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Điều dưỡng Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Khoa Vật lý trị liệu/PHCN Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
8 Xét nghiệm Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Chẩn đoán hình ảnh Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Điều dưỡng Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Khoa Vật lý trị liệu/PHCN Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
9 Xét nghiệm Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Chẩn đoán hình ảnh Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Điều dưỡng Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Khoa Vật lý trị liệu/PHCN Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
10 Xét nghiệmTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Chẩn đoán hình ảnhTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Điều dưỡngTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Cao đẳng chính quy14 Xét nghiệm Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Chẩn đoán hình ảnh Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Điều dưỡng Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Khoa Vật lý trị liệu/PHCN Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
15 Xét nghiệm Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Chẩn đoán hình ảnh Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
Điều dưỡng Từ ngày 12/09/2017 07:30 đến ngày 22/09/2018 16:00 (Còn 365.04:2 ngày đăng ký)
16 Xét nghiệmTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Chẩn đoán hình ảnhTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Điều dưỡngTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký) 
Khoa Vật lý trị liệu/PHCNTừ ngày 21/09/2017 20:00 đến ngày 29/09/2017 15:00 (Còn 7 ngày 3 giờ 23 phút đăng ký)