Chi tiết

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS

https://drive.google.com/drive/folders/1znBPWIUG5n992ESssZMzFYUZZtBW0z0a?usp=sharing

 

 

Tài khoản đăng nhập của sinh viên : https://drive.google.com/file/d/1CDDS3evn7PYodmStgtyQ2Ht1h5tYMDIt/view?usp=sharing

 

Tải phần mềm Microsoft Teams : https://teams.microsoft.com/_#/?lm=deeplink&lmsrc=officeWaffle

 

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản: https://youtu.be/JIz2QAYqmrc

 

Tham khảo sử dụng: https://svteams.vnua.edu.vn

 

Các thông báo khác
Thông báo (10/04/2017 08:35:29)
THÔNG BÁO (07/19/2016 13:32:44)