Chi tiết

thông báo lịch học ngày 20/11/2018

Phòng Quản lí đào tạo thông báo: ngày 20/11/2018 sinh viên vẫn đi học bình thường theo đúng thời khóa biểu!

Các thông báo khác
Thông báo (10/04/2017 08:35:29)
THÔNG BÁO (07/19/2016 13:32:44)