Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (bậc 2 - A2) cho sinh viên chính quy năm 2016
http://hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-khac/Thong-bao/Thong_bao_ve_viec_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_Tieng_Anh_bac_2-A2_cho_sinh_vien_chinh_quy_nam_2016/

.
27 lượt truy cập
Các thông báo khác
Sổ tay sinh viên kỳ II năm học 2015 - 2016 (01/18/2016 07:31:18)
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016 (12/04/2015 11:01:24)
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/02/2015 10:55:16)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (09/30/2015 14:02:52)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/01/2015 17:59:36)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/05/2015 09:53:29)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (01/07/2011 13:26:57)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (09/30/2015 19:02:46)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (06/09/2015 14:43:03)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (05/11/2015 09:28:18)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (04/21/2015 17:28:40)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (03/19/2015 10:30:11)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (03/11/2015 14:57:31)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (03/04/2015 16:50:23)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (03/03/2015 15:07:53)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 14:42:19)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/05/2014 08:43:00)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (09/19/2014 15:25:51)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (09/12/2014 15:02:32)
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>