Sổ tay sinh viên kỳ II năm học 2015 - 2016

                                       THÔNG BÁO HỦY CÁC LỚP TÍN CHỈ SAU :


- Thể chất 1 : Lớp  10  ( Chiều thứ 7)


- Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt nam : Lớp 3 ( Chiều thứ 2: 15h00 - 17h00) 


- Tư tưởng Hồ Chí Minh : Lớp 2 ( Chiều thứ 2: 15h00 - 17h00) 


- Những sinh viên đang học lớp trên có thể điều chỉnh sang các lớp khác 


* Điều chỉnh tại phòng Đào tạo 103 - Mang theo thẻ sinh viên khi điều chỉnh.
TKB      Lớp học độc lập1. Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ)stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01ENG1001

4

35

2

7-11h

Hủy

2

Lớp 2

02 ENG1001

4

35

2

13h00-17h00

506

3

Lớp 3

03 ENG1001

4

35

3

7-11h

Hủy

4

Lớp 4

04 ENG1001

4

35

3

13h00-17h00

408

5

Lớp 5

05 ENG1001

4

35

4

7-11h

307

6

Lớp 6

06 ENG1001

4

35

4

13h00-17h00

406

7

Lớp 7

07 ENG1001

4

35

5

7-11h

406

8

Lớp 8

08 ENG1001

4

35

5

13h00-17h00

206

9

Lớp 9

09 ENG1001

4

35

7

7-11h

401


2. Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ)


stt

Tên lớp

Mã lớp

Số TC

Sĩ số

Thứ

Thời gian

Giảng đường

1

Lớp 1

01ENG1002

4

35

2

7-11h

Hủy

2

Lớp 2

02 ENG1002

4

35

2

13h00-17h00

408

3

Lớp 3

03 ENG1002

4

35

2

13h00-17h00

508

4

Lớp 4

04 ENG1002

4

35

3

7-11h

406

5

Lớp 5

05 ENG1002

4

35

3

13h00-17h00

508

6

Lớp 6

06 ENG1002

4

35

4

7-11h

406

7

Lớp 7

07 ENG1002

4

35

4

13h00-17h00

508

8

Lớp 8

08 ENG1002

4

35

5

7-11h

506

9

Lớp 9

09 ENG1002

4

35

6

7-11h

506

10

Lớp 10

10 ENG1002

4

35

7

7-11h

405

11

Lớp 11

11ENG1002

4

35

2

17-19

307

4

35

4

17-19

307