Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện kế hoạch năm học về các hoạt động Đảm bảo Chất lượng Giáo dục năm học 2015-2016, Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016, gồm các nội dung dưới đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            1.1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường.

            1.2. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

            1.3. Tạo thêm kênh thông tin để giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy; góp phần vào công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; giúp cán bộ quản lý Nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên; góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.

            2. Yêu cầu

            2.1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

            2.2. Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin.

            2.3. Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và được phản hồi tới các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu của Hiệu trưởng Nhà trường.

            2.4. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả phản hồi từ phía người học.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

             Nội dung lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên thực hiện theo công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, gồm các nội dung cơ bản sau:

            1. Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên.

            2. Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thời gian giảng dạy của giảng viên.

            3. Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học.

            4. Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập.

            5. Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và đánh giá kết quả học tập của người học.

            6. Năng lực của giảng viên trong tư vấn và tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của người học.

            7. Tác phong sư phạm của giảng viên.

III. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

            1. Đối tượng được khảo sát: 100% giảng viên giảng dạy các học phần trong học kỳ 1

            2. Đối tượng được lấy ý kiến: sinh viên chính quy hệ đại học, cao đẳng.

            3. Công cụ khảo sát: Phần mềm khảo sát

            4. Thời gian thực hiện: Từ 15/12/2015 – 31/2/2016

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Phòng Kiểm định CLĐT phối hợp với phòng CTHSSV, phòng Đào tạo và các Khoa/bộ môn triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc của năm học, vì vậy yêu cầu sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

2832 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo kế hoạch chuyển giảng đường từ ngày 06 - 08/11/2015 (11/2/2015 10:55:16 AM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LẠI LỚP (9/30/2015 2:02:52 PM)
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIẾNG ANH 1 ( ENG 1001) (10/1/2015 5:59:36 PM)
Sổ tay sinh viên kỳ I năm học 2015 - 2016 (Cập nhật 07/10/2015) (10/5/2015 9:53:29 AM)
THÔNG BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ (1/7/2011 1:26:57 PM)
THÔNG BÁO CẤP ĐỊA CHỈ EMAIL (9/30/2015 7:02:46 PM)
Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung dành cho sinh viên đại học năm 4 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 (6/9/2015 2:43:03 PM)
THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH HỌC KỲ II (2014 - 2015) (5/11/2015 9:28:18 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN VÔ SINH (4/21/2015 5:28:40 PM)
Thông báo về mở lớp học lại môn English 1 (6TC/ 90 tiết) (3/19/2015 10:30:11 AM)
Thông báo về mở lớp học lại môn Vật lý - lý sinh (3/11/2015 2:57:31 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ II năm học 2014 - 2015 (3/4/2015 4:50:23 PM)
Thông báo về việc mở lớp kĩ năng mềm cho sinh viên năm 1 (3/3/2015 3:07:53 PM)
Sổ tay cố vấn học tập năm học 2014 - 2015 (10/15/2014 2:42:19 PM)
DANH SÁCH HỦY CÁC LỚP ĐỘC LẬP ĐỢT 2 ( HỌC KỲ 1 – KHÓA 2014) (10/5/2014 8:43:00 AM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I khóa 2014 - 2018 (Cập nhật 13/10/2014) (9/19/2014 3:25:51 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Cập nhật 13/10/2014) (9/12/2014 3:02:32 PM)
Thông báo của Ban quản lý Ký túc xá về đăng ký chỗ ở (9/17/2014 10:38:14 AM)
Thông báo (9/11/2014 9:46:38 AM)