Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và thực hiện kế hoạch năm học về các hoạt động Đảm bảo Chất lượng Giáo dục năm học 2015-2016, Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016, gồm các nội dung dưới đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            1.1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường.

            1.2. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

            1.3. Tạo thêm kênh thông tin để giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy; góp phần vào công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; giúp cán bộ quản lý Nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên; góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.

            2. Yêu cầu

            2.1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

            2.2. Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin.

            2.3. Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và được phản hồi tới các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu của Hiệu trưởng Nhà trường.

            2.4. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả phản hồi từ phía người học.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

             Nội dung lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên thực hiện theo công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, gồm các nội dung cơ bản sau:

            1. Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên.

            2. Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thời gian giảng dạy của giảng viên.

            3. Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học.

            4. Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập của người học trong quá trình học tập.

            5. Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và đánh giá kết quả học tập của người học.

            6. Năng lực của giảng viên trong tư vấn và tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của người học.

            7. Tác phong sư phạm của giảng viên.

III. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

            1. Đối tượng được khảo sát: 100% giảng viên giảng dạy các học phần trong học kỳ 1

            2. Đối tượng được lấy ý kiến: sinh viên chính quy hệ đại học, cao đẳng.

            3. Công cụ khảo sát: Phần mềm khảo sát

            4. Thời gian thực hiện: Từ 15/12/2015 – 31/2/2016

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Phòng Kiểm định CLĐT phối hợp với phòng CTHSSV, phòng Đào tạo và các Khoa/bộ môn triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc của năm học, vì vậy yêu cầu sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn.

3273 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)