Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (từ ngày 24/06 đến 26/06/2013) cập nhật 25/06/2013

Địa điểm thi: Khu A

 

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

01ĐH12ĐD

Giải phẫu SLĐD

T2.24/6/2013

7h – 8h30’

13,14,15,16

17,18,19,20

2

01CĐ12ĐD

3

02CĐ12ĐD

4

03CĐ12ĐD

1

01CĐ11ĐD

DD – Tiết chế

T3.25/6/2013

7h – 8h30’

13,14,15,20

2

02CĐ11ĐD

3

01ĐH11KTHA

XQ XK2

T3.25/6/2013

13h30’ – 15h

13,14,15,16

4

01CĐ11KTHA

5

01ĐH11VLTL

BL-VLTL cơ xương 1

T3.25/6/2013

13h30’ – 15h

11,12,18

6

01CĐ11VLTL

7

01ĐH11XN

TB mô bệnh học

T3.25/6/2013

13h30’ – 15h

19,20,21,22

8

02ĐH11XN

9

01ĐH11GM

CS Truyền nhiễm

T3.25/6/2013

13h30’ – 15h

23,24

10

01ĐH11ĐD

Đạo đức ĐD

T3.25/6/2013

15h30’ – 17h

11,12,

17,18,19,

20,21,23

11

02ĐH11ĐD

12

01ĐH11NHA

13

01CĐ11GM

14

01CĐ11HS

Đạo đức ĐD

T3.25/6/2013

15h30’ – 17h

15,16

15

01CĐ11NHA

ĐT dự phòng

T3.25/6/2013

15h30’ – 17h

13,14

1

01ĐH12XN

XNCB - ĐBCLXN

T4.26/6/2013

7h – 8h30’

11,12,19,20,

21,22,23

2

01ĐH12XN

3

01CĐ12XN

4

02CĐ12XN

5

01ĐH10KTHA

Kỹ thuật SA

T4.26/6/2013

9h – 10h30’

10,11,12

 

 

 

6

01ĐH12KTHA

Vi sinh – KST

T4.26/6/2013

9h – 10h30’

13,14,15,16,

17,18,19,20

7

01CĐ12KTHA

8

02CĐ12KTHA

9

01ĐH12VLTL

10

01CĐ12VLTL

11

01CĐ12ĐD

Vật lý – lý sinh

T4.26/6/2013

13h30’–15h

11,12,13,14,

15,16,17,18,

19,20,21,22

12

02CĐ12ĐD

13

03CĐ12ĐD

14

01CĐ12NHA

15

01CĐ12GM

16

01CĐ12HS

17

Vật lý (học lại)

Vật lý – lý sinh

T4.26/6/2013

13h30’–15h

23

18

01ĐH10ĐD

SKMT-DTH

T4.26/6/2013

15h30’ – 17h

13,14,15,16,

17,18,

19

02ĐH10ĐD

20

03ĐH10ĐD

21

01ĐH10VLTL

YHCT

T4.26/6/2013

15h30’ – 17h

23

2655 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO MÃ SINH VIÊN LỚP ĐIỀU DƯỠNG 01ĐH18ĐD VÀ 02ĐH18ĐD (9/17/2013 10:53:52 AM)
THÔNG BÁO NGỪNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (8/17/2018 4:18:02 PM)
Lịch thi giữa học phần Chăm sóc Ngoại ( Điều dưỡng 9) (11/7/2017 2:03:55 PM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (10/2/2017 3:58:11 AM)
Thông báo (10/4/2017 8:35:29 AM)
Thông báo tình hình đăng ký tín chỉ (9/18/2017 2:08:32 PM)
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ (2/28/2017 4:38:19 PM)
Thông báo đăng ký môn học giáo dục thể chất theo chương trình mới (2/13/2017 4:00:59 PM)
Danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách và học bổng năm học 2016 - 2017 (11/1/2016 5:39:46 PM)
Sổ tay sinh viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 (9/16/2016 2:08:02 PM)
Lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2016 - 2017 (9/8/2016 10:48:49 AM)
Lịch học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (8/31/2016 10:14:56 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI TÍN CHỈ (Học kỳ II năm học 2015 - 2016) (7/25/2016 2:56:10 PM)
THÔNG BÁO (7/19/2016 1:32:44 PM)
THÔNG BÁO HỦY – THÊM LỚP TÍN CHỈ HỌC KỲ HÈ 2016 (7/15/2016 9:36:15 AM)
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP TÍN CHỈ TỪ NGÀY 11 - 16/7 VÀ LỊCH THI KTHP VLVH KHÓA 4 NGÀY 15/7 (7/8/2016 10:02:36 AM)
LỊCH THI LẠI HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 CHO SINH VIÊN KHỐI CAO ĐẲNG NĂM THỨ 3 (7/7/2016 4:31:22 PM)
test43322323 (9/6/2018 2:12:49 PM)
Thông báo V/v thu đơn thi lại môn Tin học (7/7/2016 1:44:56 PM)